Kolor i [結他chord譜]There are 2 versions
曲:羅灝斌  詞:梁栢堅  編: KOLOR Key:F 4/4 Arranged By ChengDash


ChengDash Version
Intro:
Dm          Bb         |C            F E/C      |
Dm          Bb         |C            F E/C      |

Dm                Bb             C            F      E/C
(誰)人想過    (令)世間一(朝)改變 (可)變(天)  

Dm             Bb      C       F       E/C
(誰)人相信 (在)你(心)裡(那)起(點)  
Dm         Bb             C           F         E/C

(原)來自(己)肯試    (會)攀到(舉)世最(優)先

Dm         Bb                  C           F    E/C
(人)奇在(都)喜愛     去(追)軟件 (   )   (都)催了眠
Dm              Bb      C       F               E/C
(誰)人都會  (在)世(間)過(數)十年  精(確)點 

Dm                Bb      C        F    E/C
(人)成長了    (尚)有(一)萬(五)千(天)

Dm         Bb          C               F             E/C

(猿)人若(不)長進 (   ) 那火箭(不)會上青(天) 

Dm        Bb           C            F      E/C
(徒)勞面(壁)興建 (你)需遠(瞻)     (   )
                   Bb                             F
溫飽背後    (心)必須肚餓     牛頓(在)腦內已結果 
    
        Bb                             A
在雲(端)的一個 在當天想(過)    誰頓悟    胡塗覓最多
        

        Dm             Bb          C           F             E/C
人類(活)著是否  (尋)找出(口)    應(掌)管今天(的)以後  
        Dm             Bb             C          F          E/C

如若(在)路口  別(要)怕這關(口)  不(要)棄守  (  )
     Dm              Bb            C                       Dm
全(人)類在大路(走)  誰偏(不)走   最終大眾(都)接受
  

     Bb                                     C
人(若)真的相信 內心的一句  (   )  人不信你別退
       A7

 始(終)會是對

誰人想過   在我手中的黑鐵   堪聖典

人浮於世   像串起了線跟點

能無限的演變    似天馬加上了一鞭

前行步出一秒   看景已遷
種子種下一朝開遍地   人想像要越過世紀

浮名鎖不到你   靈光於千里   誰希罕   明日墓與碑

人類活著是否  尋找出口    應掌管今天的以後  

如若在路口  別要怕這關口  不要棄守
全人類在大路走  誰偏不走   最終大眾都接受

人若真的相信  內心的一句   人不信你別退 從來無絕對

SOLO

|Bb        F         Am          Dm      |Bb          F     |A7                 |
|Bb         F       |A7          Dm        |Bb               |C                   |

     Bb               F                   A7            Dm        
人(咬)破禁果  (光)過銀河  腦(海)一秒閃(過)
     
 Bb                   F                   A7       
(能)放肆倒戈  (當)天的我  然(後)又結果
    Bb                 C               A7               Dm

創(新)因污點太(多)    連鎖 (   )同時立亦(有)破
       Bb                                              C
模範(是)綁不到我   能拋開本我   人(思)覺會突破


這生獨自在走  臨終雖走  都一反保守 新替舊
意識是活鈕    任你一一解剖    概念會扭
人無懼撥亂是否   怒海方舟   尋岸是你的遠謀
如若真的相信  自己的根據   人不信你別退
瀟洒千里駒
Kermit Tam Version
Intro:
Dm          Bb         |C            F E/C      |
Dm          Bb         |C            F E/C      |
Dm                Bb             C            F      Dm
( )誰人想(過)    令世(間)一朝改(變) 可變(天)  

            Bb      C       F       
誰人相(信)  在你(心)裡那起(點)  
Dm         Bb             C           F         
原來自(己)肯(試)    會(攀)到舉世最優(先)

Dm         Bb                  C         Am
人奇在(都)喜(愛)     去(追)軟件    ( )都催了眠

Dm                Bb             C            F      Dm 
()誰人都(會)  在世(間)過數十(年)  精確(點) 

            Bb      C        F    
人成長(了)    尚有(一)萬五千(天)

Dm         Bb          C               F            

猿人若(不)長(進)  那(火)箭不會上青(天) 

Dm        Bb           C              
徒勞面(壁)興(建) 你(需)遠瞻    
                   Bb              F               Bb    F
溫飽背後    (心)必須肚(餓)     牛頓在(腦)內已結(果) 
    
        Bb                             
在雲(端)的一個 在當天想過    誰(頓)悟    胡塗覓最多
        

        Dm             Bb          C           F             
人類(活)著是否  尋(找)出口  應(掌)管今天的以(後)  
        Dm             Bb             C          F     

如若(在)路口  別(要)怕這關(口)  不要棄(守)  
     Dm              Bb            C                       Dm
全人類(在)大路(走)  誰(偏)不走   最(終)大眾都(接)受
  
     Bb                                     C
人若(真)的相信 內心的一句   人(不)信你別退
       A7
       Dm
 始(終)會是(對)

誰人想過   在我手中的黑鐵   堪聖典

人浮於世   像串起了線跟點

能無限的演變    似天馬加上了一鞭

前行步出一秒   看景已遷
種子種下一朝開遍地   人想像要越過世紀

浮名鎖不到你   靈光於千里   誰希罕   明日墓與碑

人類活著是否  尋找出口    應掌管今天的以後  

如若在路口  別要怕這關口  不要棄守
全人類在大路走  誰偏不走   最終大眾都接受

人若真的相信  內心的一句   人不信你別退 從來無絕對

SOLO

|Bb        F         Am          Dm      |Bb          F     |A7                 |
|Bb         F       |A7          Dm        |Bb               |C                   |

     Bb               F                   A7            Dm        
人(咬)破禁果  (光)過銀河  腦(海)一秒閃(過)
     
 Bb                   F                   A7       
能(放)肆倒戈  (當)天的我  然(後)又結果
    Bb                 C               A7               Dm

創(新)因污點(太)多   連(鎖) 同時立(亦)有破
       Bb                                              C
模範是(綁)不到我   能拋開本我   人(思)覺會突破


這生獨自在走  臨終雖走  都一反保守 新替舊
意識是活鈕    任你一一解剖    概念會扭
人無懼撥亂是否   怒海方舟   尋岸是你的遠謀
如若真的相信  自己的根據   人不信你別退
瀟洒千里駒

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地