RubberBand 睜開眼 [結他chord譜]曲:@RubberBand / @RubberBand       詞:RubberBand / Tim Lui       Key: E       4/4     Arranged By poorjason  


  |A B |E C#m |A B |E

沒意識 (學)會(了) 矇(住)兩(眼) 迷(信)煙(花)未(散) 
  |A B |E C#m |A   |B 
沒記憶 (學)會(了) 矇(住)耳(朵) (派)對裡任意高(歌)


| E | A | E | A | 
| E | A | E | A |


|E |A |E  |A
( )斷了的(山)脊線 ( )鍍了金(摩)天背面 
|E |A |E   |A
( )舊老區(給)拆建 ( )自在遊客買下(千)噸客船 
|C#m |B  |A |A
( )誰在劏開(房)中幾晚(吃)不夠(吧) 
|C#m|B  |A |B
( )誰在K(房)通宵倒了(幾)多菜(渣) 
  |A B |E C#m |A B |E
沒意識 (學) 會(了) 矇(住)兩(眼) 迷(信)煙(花)未(散) 
  |A B |E C#m|A   |B 
沒記憶 (學)會(了) 矇(住)耳(朵) (派)對裡任意高(歌) 
  |A B |E C#m |A B |E
在這刻 (睜)開(眼) 來(睜)開(眼) (風)光(卻)失落消(散)

  |A B |E C#m |A B |E
在這刻 (若)見(證) 混(濁) 廢(氣) 瀰(漫) ( )誰合上(眼)

| E | A | E | A | 
| E | A | E | A |


|E |A |E |A
( )尚懂得(公)正 ( )尚靠每(雙)手拼命 
|E |A |E   |A
( )做假的(不)買帳 ( )尚在夏季那夜(燭)光照樣 
|C#m|B  |A  |A
( )寧願抽(身)搬家飛到(遠)方避世(嗎) 
|C#m|B  |A |B
( )回望那(獅)子山 還(是)會(牽)掛 

  |A B |E C#m |A B |E
沒意識 (學) 會(了) 矇(住)兩(眼) 迷(信)煙(花)未(散) 
  |A B |E C#m|A   |B 
沒記憶 (學)會(了) 矇(住)耳(朵) (派)對裡任意高(歌) 
  |A B |E C#m|A B  |E
在這刻 (睜)開(眼) 來(睜)開(眼) (風)光(卻)失落消(散) 
  |A B |E C#m |A B  |E
在這刻 (若)確(信) 並(未)到(了)大期(限) ( )睜開(眼) 

| A B | E C#m | A B | E |
| A B | E C#m | A F#m | B |
  |A B |E C#m |A B |E
若這曲 (被)禁(了) (絕)唱(了) 旋(律)給(消)滅(了) 
  |A B |E C#m |A   |B 
樂器都 (弄)碎(了) 全(部)唱(機)燒了 (也)會化做野火(燒)
  |A B |E C#m |A B |E
自這天 (睜)開(眼) (睜)開(眼) 時(候)總(不)為(晚) 
  |A B |E C#m |A B |E
就覺醒 (面)向(這) 現(實)世(界) 無(懼) ( )睜開(眼)
| E | A | E | A | 
| E | A | E | A |


2 則留言:

polygon結他友 說...

YEAH!!!super thanks!!

匿名 說...

掃法如何?

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地