Supper Moment 向孩子說愛情 [結他chord譜]


 曲詞:Supper Moment Key:Ab 4/4 Arranged by Showroom 

Capo 1 > Play G

| G   Am | Bm C |
緣份從(人)海中 注(定)相擁拉攏(匹)配面(容)
| G   Am | Bm C |
在某一(天) 陌生(者) 你(總)會碰(到)
| Em  D | C  |
但求(真)的可以(共)你白(頭)偕老
|Am Bm| C |Am Bm| C 
()世界(尚)有童(話) (  )抓緊(一)個(他)

|G   Am | Bm C |
綿(綿)細雨 徐(徐)落下 (撐)一把(傘)
| G Am | Bm C |
不(捨)的(感)覺游走(手)心之(間)
| Em  D | C  |
甜蜜(總)要伴侶(擁)抱 親(一)親(嘴)
|Am Bm| C |Am            Bm| C |Em D|
()目(送)著伴(侶) 在這刻() 妄想出(走)定(居)

|C Em| G D |C|Em D|C|
()孩子(不)再是孩(子)
|Am G| D |C D| G |
()世界(尚)有童話() ()抓緊(一)個他()

| G   D |  C  D  |
情會在(沒)意識 逐(漸)褪色 厭倦(彼)此笑(聲)

| Em C | Am D |
事過境(遷) 方(知)道 相處(總)有缺(口)
| Bm  Em | C  G |
但求(吵)架不會(令)到婚戒 (鬆)脫跌(下)
| Am |D| C D | C Em |
()世界尚有童(話) ()抓緊(這)個(家)

|C D|C D|C D|C D|C D|C D|C D|C D|Em D|

| Em | G D |C|Em D|C| 
()孩子不再是孩(子)
|Am G| D | Am   D |G|
()世界(尚)有童(話) 但別要() 太快忘(記)爸(媽)

| G   D | C  G |
緣份從(人)海中 注(定)相擁拉攏(匹)配面(容)
| Em  C |Am  D| G |
在某一(天) 陌生(者) 你(總)會碰(到)

2 則留言:

匿名 說...

pattern上有冇咩tips?

匿名 說...

自由發揮就係TIPS

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地