JW

矛盾一生

2 則留言:

匿名 說...

有冇敢抱未敢愛同氹我嘅結他譜丫? ❤️

Unknown 說...

求求 氹我 結他譜...真係好中意呢首歌

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地